Jak uzyskać odstępstwo od przepisów gdy Twój pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

8 września 2019
  1. Należy złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury (wzór na stronie Ministerstwa Infrastruktury) wraz z uzasadnieniem w zakresie jakich parametrów i jakich wartości parametrów ma być udzielone odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdu wraz z załącznikami:
  2. Ksero aktualnego wpisu z KRS firmy
  3. Oryginał lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu własności.
  4. Oryginał lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (potwierdzające przekroczenie parametrów) wraz z dokumentem identyfikacyjnego pojazdu (stanowiącego załącznik do ww. zaświadczenia
  5. Oryginał uiszczenia opłaty skarbowej
  6. Kserokopia dowodu rejestracyjnego kraju poprzedniej rejestracji (dotyczy pojazdów nie zarejestrowanych w Polce)
  7. Zdjęcia pojazdu (gdy nie posiadamy siedemnastoznakowego VIN)
  8. Oryginał lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopia oświadczenia producenta lub opinii rzeczoznawcy (brak informacji na tabliczce znamionowej)